Boracay Courtyard Beach Resort
Where sea and fun meet.
 

Boracay Courtyard Beach Resort

T?ng quan

borcay courtyard

Boracay Courtyard Beach Resort phân lo?i chính nó như là 1 ngôi sao hotel.NB Xin lưu ? r?ng x?p h?ng sao này đ?u đư?c gi?i thích hào phóng c?a các khách s?n ? nhi?u qu?c gia khu ngh? mát n?m ? trung tâm ? Station 2, r?t g?n v?i talipapa các. Nó t? hào có các ph?ng đư?c trang trí v?i màu s?c pastel và các mô h?nh ph?c t?p đ? thúc đ?y m?t c?m giác sang tr?ng và đơn gi?n. Khu ngh? mát này là g?n trung tâm thành ph?, và cung c?p b? bi?n hoang sơ, các r?n san hô, và các khu r?ng nhi?t đ?i. Boracay Courtyard Resort c?ng cung c?p đ?c bi?t Boraca Giá tr?n gói y cho ngư?i tham gia h?i th?o và h?i ngh?. Boracay Courtyard Beach Resort là đi?m đ?n Boracay và s? l?a ch?n c?a các cơ quan du l?ch b?i v? nó cung c?p thay th? t?t nh?t cho vacationists ngân sách có ? th?c

Ph?ng

Boracay Courtyard Resort cung c?p cho khách m?t ph?ng 40 Boracay h?n đ?o ngh? mát lo?i khách s?n, v?i ti?n nghi hi?n đ?i như th?, đ?y đ? ph?ng máy l?nh v?i truy?n h?nh cáp, ph?ng t?m riêng và v?i sen nóng và l?nh. Kha?ch ở trọ M?i trang nh? đư?c b? nhi?m v?i ph?ng không hút thu?c, bàn, máy s?y tóc, truy?n h?nh, v?i sen, v?i sen riêng bi?t và b?n t?m.

Đ?y đ? ph?ng máy l?nh v?i truy?n h?nh cáp (Superior, bán sang tr?ng & Standard)

Ph?ng t?m v?i nư?c nóng l?nh

D?ch v? gi?t

24 gi? máy phát đi?n d? ph?ng

Nhân viên l?ch s?, thân thi?n và hi?u qu?

24 gi? nhân viên b?o v?

H?ng hàng không và h? tr? vé

Boat Trip Tho? thu?n

rooms for boracay courtyardcourtyard room

courtyard roomscourtyard rooms boracay

 

 

Ti?n nghi:

Đ?y đ? đi?u h?a không khí ph?ng (Superior, Semi-Standard) & Ph?ng Deluxe v?i cáp

Ph?ng t?m riêng có v?i sen nóng l?nh

D?ch v? gi?t

Máy phát đi?n d? ph?ng 24 gi?

Nhân viên l?ch s?, thân thi?n và hi?u qu?

Nhân viên an ninh 24 gi?

H?ng hàng không vé H? tr?

Fax

Đ?a phương và qu?c t? cu?c g?i

Laudry D?ch v?

Boat Trip Tho? thu?n

Truy c?p Internet & Fax

Sao ch?p

Đ?t đai và Boat Chuy?n

Scuba Diving & Bi?n B? trí th? thao

Chuy?n đ?n / t? đ?t li?n khi có yêu c?u

S? d?ng mi?n phí h? bơi t?i La Carmela de Boracay Resort Hotel

sea view of boracay courtyard

 


Đ?n t?:

2 Station, Balabag, đ?o Boracay, Malay, Aklan, Boat Station 3, Boracay, Philippines

map for boracay courtyard

 

 

Gi?i Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort)

Khi b?n đi du l?ch qua 7.107 h?n đ?o c?a Philippines, b?n s? t?m th?y phong c?nh thiên nhiên tuy?t đ?p như Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), nó không ph?i là khó khăn nhưng có m?t h?n đ?o n?i b?t nhưng Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort). Trong Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), b?n có th? t?m th?y b?t talc tr?ng kéo dài b?n km b?i bi?n cát, bi?n xanh màu ng?c lam và phong c?nh l?ng m?n. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) n?m trên m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay và có th? đ?t đư?c ch? b?ng thuy?n. Do v? đ?p t? nhiên c?a nó, là h?n đ?o c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là m?t b?i bi?n hàng đ?u ? châu Á. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) c?n đư?c g?i là c?a ng? thiên đư?ng.

Hai (2) km ngoài khơi m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay trong khu v?c Visayan phương Tây c?a Vi?t Nam là Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ?o c?a Philippines n?m kho?ng 345 km (200 d?m) v? phía nam Manila. Đó là chín km và tr?i r?ng trên 2,563.86 m?u Anh (1.038 ha). T?i th?i đi?m h?p nh?t c?a nó Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là ch? có m?t km r?ng.Amihan và Habagat mùa th?i ti?t ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là các mô h?nh th?i ti?t. Amihan có ngh?a là m?t cơn gió đông b?c mát m?, và Habagat có ngh?a là phía tây ho?c gió tây nam, gió mùa tây nam. Mùa Amihan đư?c đ?c trưng b?i nhi?t đ? trung b?nh, lư?ng mưa ít ho?c không có, và gió th?nh hành t? phía đông. Mùa Habagat đư?c đ?c trưng b?i th?i ti?t nóng và ?m, mưa l?n thư?ng xuyên, và gió m?t ph? bi?n t? phía tây.

Amihan và Habagat mô h?nh theo mùa là vi?c chuy?n đ?i theo hư?ng gió mà là ch? s? chính ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort). Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) s? đư?c các mô h?nh th?i ti?t Habagat cho ph?n c?n l?i c?a năm và các mô h?nh th?i ti?t Amihan t? đôi khi trong tháng Chín ho?c tháng Mư?i đ?n đôi khi tháng năm ho?c. Nh?ng ngày này có th? thay đ?i trong nh?ng năm cá nhân, m?c dù.

B?o nhi?t đ?i có th? ?nh hư?ng Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) t?i b?t k? th?i gian trong năm, nhưng nhi?u kh? năng đ? đư?c nh?n th?y trong mùa Habagat. Nhi?t đ? ban ngày trên Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) thư?ng kho?ng 77-90 ° F (25-32 ° C) t? đ?u mùa Amihan vào tháng Hai ho?c tháng Ba, và tăng t?i 82-100 ° F (28-38 ° C) t?m v?i s? kh?i đ?u c?a mùa Habagat. Trong th?i gian cơn b?o nhi?t đ?i ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), nhi?t đ? có th? gi?m xu?ng dư?i 68 ° F (20 ° C).

Ati b? t?c là nh?ng ngư?i đ?nh cư ban đ?u c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort). Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ? tr? thành m?t t?nh đ?c l?p vào ngày 25 Tháng Tư, năm 1956 và m?t ph?n c?a t?nh Aklan. Du l?ch b?t đ?u phát tri?n ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), và các h?n đ?o đ? tr? thành ph? bi?n v?i ba-lô trong nh?ng năm 1980 trư?c đây chưa đư?c khám phá nó đ? không đư?c cho đ?n nh?ng năm 1970.Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Đ?o là m?t b?o v? bí m?t nhi?u năm trư?c đây, h?u như possessively r?ng ch? có m?t ít ngư?i bi?t v? s? t?n t?i c?a nó. Khi m?t phi hành đoàn phim nư?c ngoài vô t?nh "phát hi?n" thiên đư?ng đ?o này, đó ch? là trong nh?ng năm 70. Nh?ng ngư?i khác đ? vi?t m?t cu?n sách, trong đó bao g?m rave đánh giá c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) thay đ?i t?c đ? c?a h?n đ?o là m?t bí m?t yên t?nh đ? cu?i cùng đư?c b?nh ch?n là có b?i bi?n đ?p nh?t th? gi?i.

Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là m?t hi?n tư?ng k? t? khi Aklan cho khách du l?ch đ?ng ngh?a v?i Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), trên th?c t?, nhi?u ngư?i bi?t v? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) so v?i Aklan Vào mùa cao đi?m, m?t s? Boracay các. (Boracay Courtyard Beach Resort) dân s? đ?o có th? sưng lên đ?n 20.000 t? trên đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đư?c b? sung thêm m?t ti?n thư?ng cho các khách du l?ch di s?n m?t m?i.

Các đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là dư?i s? ki?m soát hành chính c?a Cơ quan Du l?ch Philippine ph?i h?p v?i Chính ph? t?nh Aklan bao g?m các barangay Manoc-Manoc, Balabag, và Yapak (3 trong s? 17 barangay t?o nên chính quy?n thành ph? M? Lai).

Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) h?n đ?o đ?n s? chú ? c?a qu?c t? trong nh?ng năm 1980 khi ba-lô châu Âu, ch? y?u là ti?ng Đ?c, đ? vi?t v? h?n đ?o b?nh d? trong vùng bi?n Nam Trung Qu?c m?c dù Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đư?c bi?t đ?n v?i ngư dân và m?t s? đ?t đai thu?c s? h?u Ngư?i không cư trú. Các bánh m? ti?ng Anh trên các Boracay Courtyard b?i bi?n Resort Boracay Đ?o là m?t trong nh?ng cơ s? c?a du l?ch lâu đ?i nh?t c?a. Boracay (Boracay Courtyard b?i bi?n Resort) có th? t? hào năm ? ngôi sao và sân golf cu?i c?a th?p niên 80, nhà c?n l?i nhi?u ngư?i đ? đư?c xây d?ng và vào cu?i th? k? này. Nó đư?c b?nh ch?n là m?t trong nh?ng b?i bi?n t?t nh?t th? gi?i vào năm 1990 và m?t l?n n?a vào năm 1996 như b?i bi?n s? th? gi?i nhi?t đ?i.

B?i bi?n cát tr?ng là trung tâm thu hút c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) sư?n phía tây nam, m?t đá qu? c?a thiên nhiên tr?i dài trong kho?ng b?n km, nơi mà h?u h?t

Đá và b? d?ng nguy hi?m là ? phía đông b?c, đ?c bi?t là trong mùa mưa Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) r?n san hô làm cho h?n đ?o m?t nh?y l? tư?ng off đi?m cho các th? l?n scuba nhi?t t?nh ho?c snorkelers.

Th?c ăn bi?n tươi có th? đư?c t?m th?y và có th? đư?c n?u ngay t?i đó ho?c đưa đ?n m?t trong nh?ng nơi ? cho nh?ng ngư?i trên ngân sách n?n kinh t? (Boracay Courtyard Beach Resort) Boracay talipapa, ho?c Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) m? c?a th? trư?ng. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Đ?o có nhi?u nhà hàng ph?c v? cho t?t c? các th? hi?u. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) có các trang thi?t b? cho th? thao dư?i nư?c, c?ng như bài h?c l?n bi?n và lư?t sóng gió.

Du l?ch ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là lúc cao đi?m c?a nó trong mùa Amihan m?t ph?n do gió và ki?u th?i ti?t. Gió th?i th?nh hành t? Boracay đông (Boracay Courtyard Beach Resort) trong Amihan. Các nư?c đi Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) White Beach thư?ng là th?y tinh m?n. Đ?i trên các đ?u phía b?c và phía nam c?a Boracay Courtyard b?i bi?n Resort Boracay đ?o kênh và các gió mùa Amihan t? các phía đông c?a đ?o; Boracay Boracay Courtyard b?i bi?n Resort Bulabog b?i bi?n trong các ph?n trung tâm c?a phía đông c?a h?n đ?o làm cho nh?ng vùng bi?n đư?c b?o v? r?n san hô ra r?ng b?i bi?n l? tư?ng cho lư?t ván di?u lên máy bay / di?u lư?t sóng.Lo?i khách s?n sang tr?ng ngân sách và các ph?ng Spartan là s? lo?i ch? ? r?i rác kh?p nơi trên đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort). Cùng White Beach, v? trí thư?ng đư?c quy đ?nh c? th? liên quan đ?n Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) tr?m thuy?n ba, m?c dù các tr?m không c?n ho?t đ?ng. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Station 2 là g?n ? trung tâm c?a b?i bi?n, v?i Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Tr?m 1 và 3 tương ?ng kho?ng n?a đư?ng ? phía b?c và các thi?t b? đ?u cu?i phía nam c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Đ?o. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) khu v?c Station 3 là nơi mà h?u h?t các ch? ? r? hơn đư?c đ?t, trong khi Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Station 2 có ngh?a là cho nh?ng ngư?i mu?n đư?c trong v?ng g?n các quán bar. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Tr?m 1, trong khi đó, là nơi b?n có th? t?m th?y ? cô l?p nhi?u hơn, cung c?p cho h?a b?nh và yên t?nh đ? nh?ng ngư?i t?m ki?m m?t th?i gian ngh? ngơi t? nh?ng hành đ?ng đóng gói thông thư?ng Boracay c?nh đêm (Boracay Courtyard Beach Resort).

Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) h?n đ?o ? t? đ?t giá r? đ?n sang tr?ng. M?i sang tr?ng và khu ngh? mát khách s?n m?t s? ti?n ph?t đ? Boracay c?a nó (Boracay Courtyard Beach Resort) Suite ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Tu?n trăng m?t ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đi?u hành ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Gia đ?nh Ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Superior Ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) tiêu chu?n ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Ph?ng đôi, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) P. Ba ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Quadruple ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Ocean View ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Garden View Room, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Beachfront ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Bungalow H?nh Ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Aircon ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Fan ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) k? túc xá ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) thoáng qua ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Backpacker Ph?ng, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Ph?ng có b?p, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) nhà và b?t k? lo?i ti?n nghi ch? t?o. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) giá th?i k? cao đi?m là kho?ng th?i gian du l?ch l?n (thư?ng là bao g?m c? Giáng sinh / năm m?i, l? Ph?c sinh / Tu?n Thánh và th?i gian T?t Nguyên Đán).

H?u h?t các Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) khách s?n và khu ngh? dư?ng có m?c giá theo mùa, v?i giá c? mùa cao đi?m thư?ng trùng v?i ngày Mùa Amihan. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ? vư?t quá 350 Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) b?i bi?n khu du l?ch cung c?p hơn 2.000 ph?ng khác nhau, ch?t lư?ng t? ngôi sao năm đ? ? ngân sách, v? v?y du khách ch?c ch?n s? t?m th?y b?t c? đi?u g? h? đang t?m ki?m. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) cung c?p m?t lo?t các nhà hàng, quán bar, quán rư?u, và câu l?c b? đêm. Ho?t đ?ng gi?i trí có s?n trên Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) bao g?m l?n bi?n, bơi, lư?t ván, di?u lên máy bay và thư gi?n b?i bi?n. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là trang web c?a m?t khóa h?c đ?ng c?p th? gi?i ngang 18 l? golf 72 đư?c thi?t k? b?i Graham Marsh.

Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) có hai sân bay ph?c v?, các Kalibo Sân bay qu?c t? ? Kalibo khá g?n đ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) và sân bay Ramos Godofredo P. (thư?ng đư?c g?i là "sân bay Caticlan") trong Caticlan, 30 phút thuy?n đi xe đ?n Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort).

C?ng h?a m?nh h?i l? (SRNH) đi qua Caticlan đó là ph?n phía tây c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), v?i phà xe hơi t? Roxas, Oriental Mindoro docking t?i c?ng c?u c?ng Caticlan.

Đ?ng cơ hai bánh, ba bánh g?n máy d?c theo con đư?ng chính c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) ho?c b?ng cách đi b? d?c theo b?i bi?n Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là hai phương th?c v?n t?i chính c?a. D?c theo con đư?ng b? bi?n c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), xích lô c?ng có s?n đ? v?n chuy?n. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) có ngh?a là v?n t?i khác bao g?m xe đ?p núi, quadbikes và xe máy, t?t c? đ?u có th? đư?c thuê.

Bancas cơ gi?i và paraws thuy?n bu?m có s?n cho thuê đ? khám phá xung quanh b? bi?n c?a đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) c?a. Xung quanh Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Đ?o là ca nô Outrigger và là đi?m tham quan ph? bi?n ? các vùng bi?n. Hành khách có th? ng?i trên m?t n?n t?ng trampoline gi?a Outrigger h? tr? thuy?n paraw là m?t chi?c thuy?n h?p v? v?i chân ch?ng ho?c bên. Đây là nh?ng c?c k? nhanh chóng ra kh?i gió ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), nhưng có th? đư?c khó s? d?ng cho các th?y th? thi?u kinh nghi?m.

H?P D?N S? KI?N

Tour Lư?t ván bu?m châu Á, v?i các Boracay kéo dài m?t tu?n (Boracay Courtyard Beach Resort) qu?c t? Fun Cup ban c?nh tranh thư?ng đư?c t? ch?c vào tháng Giêng v? Bulabog Beach, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là m?t trong nh?ng đ?a đi?m c?nh tranh.

M?i tháng m?t ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Kalibo trên đ?o Panay g?n đó, n?i ti?ng Ati-Atihan Liên hoan di?n ra. Thông thư?ng, trong tu?n th? hai ho?c th? ba c?a tháng Giêng, nh? hơn nhi?u Ati-Atihan l? h?i đư?c t? ch?c vào Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort).

M?t s? ki?n d?a nh?a cu?i cùng đ? đư?c t? ch?c hàng năm k? t? năm 2003, thư?ng là trong mùa hè, các Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) châu Á b?i bi?n cu?i cùng gi?i đ?u.

L?ch s? v? trí

Aklan nơi Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) n?m gi?a v? đ? 11 ° 09 '30 "N, 12 ° 01' 00" N, và kinh đ? 121 ° 50 '00 "E và 122 ° 34' 45" E, Aklan đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) như Capiz đ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) c? ph?n b? bi?n phía b?c c?a đ?o Panay kho?ng h?nh tam giác như h?n đ?o Laso Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) hơn 1 / 3 đ?t là mi?n núi nhưng Boracay. Boracay Courtyard b?i bi?n Resort đ?o có m?t s? ít, sư?n phía tây Aklan c?a chia s? các Cordillera cao mà chia t?nh t? c? g?n Boracay (Boracay Courtyard b?i bi?n Resort) c?ng. phía nam là gi?i h?n b?i các Cordillera trung tâm c?a Panay đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) có v? trí, ph? bi?n cho các t?nh c?a Capiz và Iloilo. M?t break trong Cordillera t?i Nabas cho phép thông qua C?m, đ? c? và đo?n văn khác cho Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort). Các vùng đ?t th?p đư?c gi?i h?n trong m?t d?i h?p b?t đ?u t? b? bi?n và kéo dài đ?n chân đ?i, r?ng nh?t là các vùng đ?ng b?ng ng?p l? sông Ibajay (30 km) và Aklan (60 km), hai trong s? năm con sông l?n trên đ?a bàn t?nh, trong khi Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) h?n đ?o gi?ng như m?t chi?c giày. Các con sông đ? vào Sibuyan bi?n. Các d?ng sông khác là Tangalan, Jalo và Talon.

Aklan c?a đ?u như m?t khu v?c đ?nh cư trư?c khi Boracay (Boracay Courtyard b?i bi?n Resort) đ? đư?c bi?t đ?n là chưng tra?ng hoa trong truy?n thuy?t và gi? m?o và không có gi?y t? tuyên b? l?ch s?. Nó là khó khăn đ? t?m b?ng ch?ng tài li?u v? các đ?o và Boracay (Boracay Courtyard b?i bi?n Resort) v?i s? xu?t hi?n c?a ngư?i Tây Ban Nha Năm 1566, Fray Augustinô Martin de Rada đ? b?t đ?u rao gi?ng Tin M?ng Panay đ?o bao g?m b? bi?n (Boracay Courtyard Beach Resort) Boracay, nơi ông rao gi?ng Tin M?ng t?i Pan-ay, Capiz, Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) chính nó và trong Dumangas. Tuy nhiên, h? ti?p t?c công vi?c truy?n giáo c?a h? ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) và Panay và phúc âm hóa Kalibo 1581 bao g?m Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) và năm 1596, Ibajay C? hai khu v?c đ?c bi?t. Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) là các khu đ?nh cư chi?n lư?c h? đ? ? g?n mi?ng c?a con sông l?n c?a Aklan, đư?ng thu? thu?n ti?n cho vi?c thâm nh?p vào bên trong c?a h?n đ?o và b? bi?n c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort).

Aklan và Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ? tham gia trong cu?c cách m?ng ch?ng l?i Tây Ban Nha khi tư?ng Francisco Castillo, ngư?i đ? hi?n t?ng tài s?n c?a m?nh đ? t?m th?y m?t báo chí qu?c gia ? Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) cho Katipunan và Candido Iban đ?n Aklan và Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ? t?m th?y m?t chương c?a Katipunan Iban. là m?t b?n đ?a c?a Malinao, Banga và là cư dân c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) và đ? k?t b?n v?i anh trai c?a Andres Bonifacio, Procopio gi?i thi?u vào Katipunan ông tr? l?i Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) t? ch?c trong Visayas.

Aklan c?a n?i ti?ng nh?t thu hút du khách du l?ch là:. ATI atihan Boracay Boracay Courtyard b?i bi?n Resort đ?o, c? hai đi?m thu hút tương đ?i m?i M?c dù câu chuy?n nói v?i ngu?n g?c c?a các Ati-atihan liên k?t nó v?i các huy?n tho?i c?a các hi?p ư?c h?a b?nh gi?a Bornean datus và Ati (Ayta) chi?m đ?o Panay và Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ?o th? k? 13, th?c t? là Ati-atihan (đư?c t? ch?c vào ngày ch? nh?t th? ba c?a tháng trùng v?i ngày l? c?a các Santo Niño b?o tr? c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort)) đ? đư?c pha ch? vào nh?ng năm 1950 như là m?t cách đ? thúc đ?y du l?ch Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) đ?o m?t h?n đ?o cát tr?ng dài nhưng h?p đ?n s? chú ? c?a du khách ba lô lư?t và CN vào cu?i nh?ng năm 70. , b?i nh?ng năm 80 enterprising châu Âu đ? thi?t l?p c?a hàng trên h?n đ?o c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) và vào cu?i th? k? này, các h?n đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) t? hào c?a năm khu ngh? mát ngôi sao, m?t khóa h?c c?a v?nh, cơ s? ph?c v? cho khách hàng khác nhau: t? n?n kinh t? ngân sách du l?ch sang tr?ng, và m?t chu?i các nhà hàng ph?c v? các món ăn trên th? gi?i: t? quê hương đ?o, Nh?t B?n và Trung Qu?c, châu Á l?c đ?a, và nh?ng g? có b?n hai đi?m thu hút m?t m?nh mang l?i trong h?u h?t các đô la du l?ch và Euro Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort), thành ph? và th? tr?n c?a Aklan.

Trong năm (Boracay Courtyard Beach Resort) Kalibo và Boracay 1581, Augustinô đ? thành l?p m?t nhi?m v?. Kalibo và Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) năm 1680, đ? đư?c d?ng lên m?t giáo x? dư?i s? v?n đ?ng c?a San Juan Bautista Sau đó, các trang web thành ph? Barrio Laguinbanwa ? Numancia, kho?ng hai cây s? cách xa các trang web hi?n t?i c?a Kalibo và Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort).

Năm 1947, sau khi chi?n tranh th? gi?i II, Gabriel M. Reyes, T?ng Giám M?c Cebu và sau đó Manila, cá nhân l?y m?t bàn tay xây d?ng l?i và tu s?a nhà th? trong khu v?c khác nhau bao g?m Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort). nhà th? hit b?i m?t tr?n đ?ng đ?t ngày 14 tháng 6 năm 1990 đo 7,1 đ? Richter hit đ?o Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) t?i 3:41, tâm ch?n n?m ? 11.34North c?a Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) v? đ?; 122,10 East of Boracay (Boracay Courtyard Beach Resort) kinh đ?. Các Philvocs báo cáo 15 km chi?u sâu như tính toán.

This is a travel agent website
All Rights Reserved © Copyright Thursday, 11 November 2010, 03:45 AM MST